Saturday, 28 April 2012

Giuseppe Parlato om vänsterrörelser
Bo I. Cavefors

Har Giuseppe Parlato svaret på Vänsterpartiets identitetsproblem?

Skälen till svenska Vänsterpartiets problem med historieskrivningen kan möjligen förklaras om man inom rörelsen börjar våga tala om och analysera den tabuiserade ideologiska befruktningen mellan marxism/kommunism/socialism och fascism. Ja, jag vet att det är en ömtålig materia, kanske framför allt eftersom antisemitismen, inkluderande pogromer och liknande, flitigt användes i bland annat Polen under den gamla regimens ej alltför avlägsna decennier vid makten.

God handledning i detta ämne är den för drygt tio år sedan utgivna boken La Sinistra fascista. Storia di un progetto mancato, skriven av den italienske fascismhistorikern Giuseppe Parlato, elev till den mer namnkunnige Renzo de Felice. Jag vet, faktiskt, att Parlato är en omdiskuterad historiker, men vilken historiker är inte det – hudflängd av kolleger och opinionsbildare som representerar andra världsbilder.

Alltså.

Fascismen har, efter andra världskriget, i huvudsak karakteriserats som en monolitisk konstruktion av politiska grupper, fackliga organisationer och arbetsgivareföreningar (på svenska: Saltsjöbadsmodell) och ansetts som reaktionär och totalitär.

Renzo de Felice har i en rad arbeten visat att fascismens reella innehåll är mer komplicerat än så och menar att bottensatsen för fascism finns i en kombination av "vänster" och "höger". Med "vänster" menas då vänster från socialdemokratin till den yttersta vänstern (dock ej, tex, anarkister och Brigate Rosso) och med "höger" menas en reaktionär borgerlig nationalism och radikalism som ligger till höger om traditionell konservatism (typ Carl Schmitt). Den mixen kan förefalla osmältbar – förmodligen är den det.

Giuseppe Parlato hävdar i sin bok hur den fascistiska vänstern misslyckades förverkliga sina idéer inom den fascistiska "rörelsen" trots att den som en synnerligen aktiv intellektuell minoritet bidrog till att forma Mussolinis ungdomsverk, påverkade den under hela dess existens  -  och överlevde in i det "demokratiska" efterkrigsitalien via den hövliga acceptansen mellan kristdemokrater och togliattikommunister. Huvuddragen i den fascistiska vänstern var nationalism och den goda revolutionära idén om att störta borgarsamhället i grus och aska. Denna trängtan förde många av vänsterfascisterna efter 1943/1945 till det kommunistiska lägret. Det räcker att nämna Paolo Grassi och Giorgio Strehler som stod för ett av efterkrigstidens mest intressanta teaterexperiment, Piccolo Teatro i Milano, men där finns också Curizo Malaparte, Ignazio Silone och, inte minst, Felice Chilanti som  under trettiotalet redigerade den fascistiska tidskriften La Stripe och som under femtiotalet var vicedirektör för den kommunistiska dagstidningen Unitá.

Förutsättningen för kombinationen fascism/kommunism/socialism finner man i förutsättningarna för och erfarenheterna av första världskriget. Genom nyorienteringen av ett övergripande Risorgimento  försökte revolutionärer av olika schatteringar förverkliga den gamle revolutionären Mazzinis republikanska ideal; kollektivt hatade man det monarkistiska Italien som under ett halvt århundrade accepterats och styrts av liberaler. Man ville bryta det korrumperade vänskapsryggdunkandet och istället skapa ett  korporatistiskt, i teorin demokratiskt, system. Gabriele d'Annunzio grundade 1919 fristaten Fiume och propagerade för en Mazziniinspirerad socialistisk väg, men Mussolini, som ungefär samtidigt grundat sitt Fasci,  med ungefär samma målsättning, ville inte veta av konkurrens. Det darwinistiskt dyrkade naturliga urvalet gjorde att den starkare vann. d'Annunzio isolerades som museiföremål och romantisk drömprins. Dessutom tyckte Mussolini att d'Annunzio var alltför anarkistisk. Mussolini såg sig som och var i praktiken en pragmatiker med säker instinkt för makt och fann majoriteten för sin "rörelse" i den vänstra mittenfåran och till höger om högern i det politiska landskapet. När Mussolini tagit över regeringsmakten 1922/1923 gjorde han allt för att släta ut skillnaderna mellan partiets grupper och han kompromissade villigt med vänstergrupperna från förkrigstiden, vilka dock omgående kände sig överkörda av Ledaren eftersom denne mer litade på de korporatistiska arbetsgivaresällskapen än på de korporatistiska arbetstagaresällskapen. Hur som haver: de avgörande besluten träffade Mussolini i enrum med inrikesministern Alfredo Rocco.

I Mussolinis korporationer gick det sålunda annorlunda till än i Hitlers Tredje Rike. Den förre tvingade åtskilliga men långtifrån alla dissidenter till tystnad. Mussolini var skicklig på att kompromissa och accepterade att den fascistiska vänstern under trettiotalet formulerade ett eget projekt, den "Nya fascismen", som i sak var en form av "ny vänster", där borgerligheten utnämndes till huvudfiende och fackföreningsrörelserna tilldelades rollen som de verkliga makthavarna. Arbetet och arbetare mytologiserades och mystifierades och Mussolinis fascism totaliserades med hjälp av ideologen Tullio Cianetti, som 1943 var den siste ministern för korporationerna.

Tullio Cianetti, som  samarbetat med Hitlers förtrogne Robert Ley (skaparen av billig massturism, inom denna sektor för billiga vardagsvaror, sin tids Reso och Ingvar Kamprad, om man så vill), vad gällde socialiseringsplaner för tiden efter den tänkta segern, avskärmade sig under kriget från denne och tog  frondörernas parti den 25 juli 1943. Men ett halvår tidigare var han med om att i RSI (Republica Sociale Italiana) samla de sista politiska och ekonomiska krafter som ställde sig på Mussolinis sida. Cianetti var dessutom upphovsman till det manifest från Verona i vilket  Mussolini/fascisterna säger sig vilja förvandla Italien till en produktionsstat under total statlig kontroll och att all storindustri skall förstatligas.

Mussolin återvände mot slutet av sin bana till de socialistiska rötterna. Den "nya fascismen" skulle ge arbetarna makten över produktionsmedlen. Giuseppe Parlato ser en klar linje från RSI till MSI (Movimento Sociale Italiano) som under efterkrigstiden utmärkt sig bland annat för åtskilliga märkliga kontakter till Italiens kommunistiska verksamheter, framför allt under Togliattis tid som Gudfader. Mazzinis utopier om nationell gemenskap är ej heller idag döda. Ett stort och ärorikt och enat Italien är det gemensamma målet för såväl Berlusconi och hans arvtagare som hans, under de formella taburettåren, fascistiske utrikesminister och de förenade kommunistisk/socialistiska krafterna. Separatisterna i framför allt norditalien må ha goda statsfinansiella skäl för sina separatistiska strävanden, men i praktiken förblir de hänvisade till begränsade autonoma framgångar. Norditalienarna har feta plånböcker men det som konsumenterna av deras export värdesätter är dofterna från det Italien som finns söder om Florens.  Parlattos bok visar på det nära sambandet mellan högerreaktionär och kommunistisk totalitarism och att den italienska vänsterns rötter finns i Mussolinis fascism  -  och tvärtom.


Bok : Giuseppe Parlato  La Sinistra fascista. Storia di un progetto mancato. Società editrice il Mulino. Bologna 2000.


No comments: