Friday, 1 August 2014

...det tysta sverige...
Bo I. Cavefors

DET TYSTA SVERIGE


Texten först framförd i P1, Sveriges Radio, programmet OBS!. Därefter publicerad i tidskriften SVARTA FANOR trippelnumret 16/17/18 1997.

 + + +

Många har under årens lopp frågat efter denna artikel.

_______________________________________________________________

 

Det socialdemokratiska Sverige har blivit ett tyst och skrämt land. Oppositionen har inga alternativ till den förda regeringspolitiken, varken vad gäller politik i ideologisk mening eller när det gäller att praktiskt lösa sociala problem, som arbetslöshet.

 

I massmedia utbreder sig gravlik tystnad. Idag kan ingen läsare skilja mellan ledarkommentarer och kulturmaterial  i landets båda största morgontidningar, marknadsliberala Dagens Nyheter och  marknadsliberala Svenska Dagbladet. I radions debattprogram omtuggas meningslösheter: de alltmer ålderstigna ”sextioåttorna” vänder för etthundrasjuttioelfte gången på manuskriptbuntarna om kapitalism och imperialism och ställer samma feldiagnoser som för trettio år sedan, om utvecklingen i Nicaragua, Italien, Kambodja och Zaire. I radions morgonandakter vänder sig protestantiska präster till vuxna åhörare med predikningar anpassade till förskolebarn.

 

Politiker och skribenter som ägnar sig åt att analysera det politiska och ekonomiska systemet i Sverige och i världen utanför Sverige, går som katten kring het gröt, rädda att förlora positioner och arvoden. När ett par unga intelligenta författare som Clemens Altgård och Håkan Sandell gör ett försök till ny bestämning av verkligheten vi lever i, hänvisar till Laibachaktiviteter och kallar försöket ”retrogardism”, kastar sig den halvintellektuella  docentmaffian över de båda debattörerna, kallar deras åsikter för ”fascism”  och hänvisar till källor som varken Altgård/Sandell eller motståndarna läst.  Till råga på allt tar Altgård/Sandell två steg tillbaks när de försvarar sig i ett underdånigt inlägg i  flumvänsterns huvudorgan Res Publica : förmodligen är de rädda för repressalier, att uteslutas ur det ”demokratiska samtalet”.

 

I svenskt politiskt-praktiskt liv är det idag omöjligt skilja mellan socialdemokratisk anpassningspolitik och det marknadsliberala Moderata Samlingspartiets värderingar. De enda tidskrifter som regelbundet debatterar aktuell politik utifrån konservativa värdeingar, är de fristående Svensk tidskrift och Svarta Fanor. Tidskriften Smedjan, som utges av det Svenska Arbetsgivareföreningen  närstående  förlaget Timbro, har utvecklats till språkrör för dagens motsvarighet till den gamla bolagshögern.

 

I detta läge är det endast ett fåtal människor som vågar anlägga bräriebränder. För dem är Botho Strauss ett användbart ”begrepp”, såväl när det gäller att utkämpa den stora och avgörande striden med vänstern och dess fantasier om ett paradisliknande världsrike, som att slå tillbaks den  nyliberala  bolagshöger som förv’xlar utopia med kapitalia.

 

”Rödskäggen” i Sverige sätter tuppkammen i halsen när Botho Strauss’ aktiviteter i Tyskland kommer på tal. Strauss avfärdas antingen som ”fascist” eller som ”auktoritetsbunden” skönlitterär författare.

 

Att öppet propagera för konservativa värderingar i en skala alltifrån absolutistiska styrelseformer från tiden före franska revolutionen, till Donoso Cortés, Thomas Mann, Ernst Jünger, Carl Schmidt, bröderna Stauffenberg, Ernst Niekisch och Hendrik De Man, är långtifrån riskfritt, trots att dessa skilda former av kämpande konservatism med starka sociala ambitioner, lämnat bidrag till den ”folkhemsidé” med korporativa inslag, som från slutet av 1930-talet präglade Sverige, levde efter den så kallade ”Saltsjöbadsanda” som innebar att man i möjligaste mån sökte lösa konflikter med fredliga medel, utan att  ta till stridsåtgärder.

 

Denna tidigre praktiserade konservativa socialetik, tog sig skilda uttryck utifrån hos olika konservativa revolutionärer under 1920- och 1930-talen. Thomas Mann gick åt det kulturkonservativa hållet, Ernst Niekisch blev nationalbolsjevik, btöderna Stauffenberg och andra som deltog i det misslyckade attentatet mot Hitler 1944 drömde om en konservativ variant av soldatsocialism. Genomgående hos alla dessa konservativa aktörer var att de var antikapitalister och krävde social, ekonomisk och kulturell jämlikhet. Botho Strauss och merparten av aktivisterna kring de tyska tidskrifterna Etappe och Junge Freiheit återfinnes i denna tradition. Man menar att nyliberal marknadskapitalism saknar förmåga att i dagens samhälle,  som nyliberalerna totalt behärskar, intehrera andras åsikter, andra politiska och moraliska värderingar än de egna. De menar att det liberala samhället är auktoritärt, att det liberalism står för bristande respekt för det ”heliga”, för historiens och tidens ”mystik”. De attackerar, med rätta det herrelösa undervisningssystemet och avsaknaden av auktoritet och ”mästerskap”, samt att politiker och medier faller undan för ”massornas” dåliga smak.

 

Detta må, möjligen, låta elitärt, men är dess raka motsats.

 

Vad konservativa dbattörer, som Botho Strauss sätter emot det existerande, är en önskan om att människor knyter an till historien för att finna en relligiös och apolitisk uppfattning  om världen och om människans Vara. Strauss föreslår att man från konservativt håll, medan striden pågår, upprättar ”skyddszoner”, där de som är beredda till motstånd mot det marknadsliberala ”totalherraväldet” , samlas för att utgöra en andlig reserv, när liberalerna nyttjat alla politiska och mediala för att försöka ytterligare politiskt  relativera människans existen. Botho Strauss’ strategi finns utförligt beskriven i  Ernst Jüngers roman Eumeswil.

 

Nykonservativa ideologer menar att av samhällets sekulariserade moral, så kallat demokratiska medborgarbegrepp, är förkastliga därför att man med dem inte kan ta hänsyn till den enskilda människans krav  och möjligheter. Utifrån  det liberala samhällets moraluppfattning förkastas och förhånas människors grundläggande känslor och behov, olika former av sexualitet, mod, traditioner, ledarskap, karisma.  Mot detta sätter de nykonservativa en etik och en ideologi där man medvetet  sätter människan framför medborgaren, där man vill ge människan självmedvetande och möjligheter till självidentifiering, vilket är något helt annat än självförverkligande. Självidentifering bör hellre leda till goda insatser för andra än till insatser präglade av egoism. Myter och traditioner ger människan den äkta ”livsinstinkt” som experimentellt och subjektivt kan nyttjas i sociala och politiska syften. Konservativa revolutionärer förordar att makten  rekonstrueras, när den liberala staten slagits till grus och aska, att den elit som inget samhälle som inget samhälle kan utvecklas förutan, lever i munklik fattigdom, att staten skall ha avgörande inflytande över penningmarknad, handel och industri, energi och transportsystem: detta innebär att kapitalism och privategendom minimeras, att nationen, det centralt viktiga, prioriteras framför  alla  värden. Avgörande för människan måste vara viljan att verka, att ha beredskap se nationen som en idé skapad av tron på myter och traditioner, vilka måste förverkligas.

 

Detta är naturligtvis ett samhälle som omöjliggör att politisk makt förankras hos politiker som är totalt aningslösa om vad solidarite innebär.

 

Trots en tjugoårig period (1945-1965) med viss vilja till konservativ profilering, innebar inte detta att föregångaren till Moderata Samlingspartiet, Högerpartiet, betonade viljan till förändring av samhället i konservativ  riktning, varken åt det Thomas Mannska kulturkonservativa hållet, eller i riktning mot Ernst Jüngers modellsamhälle i Der Arbeiter. Den svenska konservatism som under fyrtio- och femtiotalen dock i viss mån var antikapitalistisk och där en partiledare som Jarl Hjalmarsson krävde social och kulturell jämlikhet, har under åttio- och nittiotalen förvandlats till en nyliberal marknadskapitalism, svår att skilja från vad även socialdemokratin och det liberala Folkpartiet förespråkar. Detta över partigränserna accepterade auktoritärt liberala samhälle (där de ”gamla antifascisterna blivit de nya fascisterna”, för att citera Pier Paolo Pasolini), står totalt främmande inför vad Botho Strauss kallar det ”heliga”-

 

I förlängningen innebär detta att politiker och medier faller undan för , och istället för att bekämpa,  profiterar på ”massornas” dåliga smak.

 

Från vänsterhåll skalla ropen om ”fascism” så snart konservativa värderingar framhålles som önskvärda i ett Sverige i förfall.  Konservativ etik och ideologi, som medvetet sätter människan framför medborgaren, där goda insatser för andras väl prioriteras framför egoism, förhånas utifrån flummigt demokratiska moralbegrepp.

 

Sammanfattningsvis: den parlamentariskt pluralistiska staten måste förändras till att bli en ”stark stat”, en livskraftig och karismatisk nation. En sådan stat kan endast skapas om det finns en känsla av samhörighet mellan det borgerliga och det politiska samhället. Ernst Jünger kallar detta för ”preussisk anarkism” – och det är mycket välfunnet. Denna preussiska anarkism kan endast uppnås, menar Jünger, genom ”hjärtats imperativ”, då ny ordning skapas efter våldets ”kaos”.

 

Det är hög tid inrätta de ”skyddszoner” Botho Strauss talar om och förbereda vad som komma skall när marknadsliberalernas herravälde brutits.

_______________________________________________________________

 

1)    Begreppet ”Det tysta Sverige” skapat av Sven Stolpe.

2)    Saltsjöbadsavtalet – avtal 1938 mellan LO och SAF rörande förhandlingsordning, uppsägning, permittering, samhälleliga konflikter, mm.

3)    Ernst Jünger Eumeswil. Översättning från tyska av Richard Matz. Bo Cavefors Bokförlag, Zürich 1981.

 

 

 

 

 

  åkan SandellH av ava

No comments: